ที่ปรึกษาบริหารโครงการเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของงานแทนเจ้าของโครงการ  และประสบการณ์ทำงานควบคุมงานต่าง ๆ

Project Management Consultant : PMC มีความจำเป็นหรือไม่อย่างไร???

โครงการก่อสร้างขนาดใดที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิค  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสรรหาที่ปรึกษาบริหารโครงการที่มีความรู้ความชำนาญในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง  โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนกำหนดแนวคิดหลักของโครงการ  การศึกษาความเป็นไปได้และเหมาะสมทั้งด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การตลาด  เทคนิคการก่อสร้าง  สำรวจสภาพที่ดิน  ศึกษาและเสนอแนวทางการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  โครงสร้างพื้นฐาน จัดทำเอกสารการคำนวณงบประมาณและวางแผนงบประมาณจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ส่งมอบผลงาน

ขอบคุณเจ้าของงานที่ได้มอบความไว้วางใจในการควบคุมงานสำคัญๆหลายๆโครงการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอเหมือนงานของเราเอง  จนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าของงานดังปรากฎผลงานที่ีผ่านมา  และรวมถึงประสบการณ์ในการทำงาน  ดังนี้

สำนักงานบริษัทเอื้อวิทยา สาขาจังหวัดนครสวรรค์

 

โรงไฟฟ้าบางปะหัน จังหวัดอยุธยา

 

อาคารเก็บคลังสินค้า จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลศรีระยอง จังหวัดระยอง

โรงงานผลิตกระดาษ จังหวัดกาญจนบุรี

อาคารห้องเย็น จังหวัดอยุธยา

บ้านพักอาศัยคุณเกรียงไกร จังหวัดกำแพงเพชร

ไซโลโรงสี จังหวัดพิจิตร

Visitors: 855,315